Θέση του Συλλόγου για τα Κείμενα που Δημοσιεύονται

Συνάδελφοι και συναδέλφισες,Τα blogs είναι βήματα ελεύθερης έκφρασης και η ανωνυμία εξασφαλίζει τη δυνατότητα αυτής της έκφρασης.Τα κείμενα που εκφράζουν το Δ.Σ. του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε., είναι αυτά που αναρτώνται στο blog με την υπογραφή του Συλλόγου.Τα σχόλια που αναρτώνται εκφράζουν τους συντάκτες τους. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα αποσύρονται από το Δ.Σ. του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Ε.Ε.

3.1.12

Πρόταση του Συλλόγου για το νέο Οργανόγραμμα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011

Κύριοι Γ.Γ.

Σε απάντηση του υπ. αριθ. Πρωτ. 146785/ΣΤ της 21/12/2011 εγγράφου σας με το οποίο καλείτε τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης να υποβάλει το αργότερο μέχρι τις 20/12/2011 (!) «το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας μας, παλαιό και νέο, όπως διαμορφώνεται μετά τις καταργήσεις /συγχωνεύσεις των οργανικών μας μονάδων», «καθώς και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αριθμητικά και αναλυτικά οι υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες…» που «θα συνοδεύεται με περιγραφή αρμοδιοτήτων» - υπογεγραμμένο από τον Γ.Γ. κ. Κουλαϊδή Β, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Ο Σύλλογός μας έχει ανά χείρας 3-4 σχέδια οργανογράμματος της νέας οντότητας που θα επιφορτισθεί το έργο /ρόλο της Διά Βίου Μάθησης, καθώς και μια πληθώρα αναφορών σ’ αυτήν και το έργο της που περιλαμβάνονται σε έγγραφα, Δελτία Τύπου κλπ του ΥΠΔΒΜΘ στην προσφάτως παρελθούσα χρονική περίοδο, λ.χ. το κείμενο για Δημόσια Διαβούλευση για μια νέα πολιτική της ΔΒΜ που προβλέπει την αναβάθμιση της δουλειάς και την ανασυγκρότηση προς τούτο της ΓΓΔΒΜ ως συστατικό της νέας πολιτικής του ΥΠΔΒΜΘ (σελ.4 και 5), το κείμενο για την προτεινόμενη Οργανωτική Δομή της ΓΓΔΒΜ που εκπόνησε η ΓΓΔΒΜ (ο γενικός γραμματέας?) σχετικά πρόσφατα, με περιγραφή οργανικών μονάδων, οργανικών θέσεων, αρμοδιοτήτων κλπ - έστω και κατά υπερ-απλουστευτικό τρόπο-, την πρόταση οργανισμού της ΓΓΔΒΜ κ.α. παρόμοια «τεχνοκρατικά» κείμενα.

2. Εξ αυτών, το κείμενο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Κ.Υ. του ΥΠΔΒΜΘ, περιεκτικό και σύντομο, μας δείχνει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση για το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΔΒΜΘ, όπου ό,τι έχει προταθεί, διακηρυχθεί, και τονιστεί -και μάλιστα γραπτώς– για την συγκρότηση και τις αναγκαίες αρμοδιότητες της ΓΓΔΒΜ, υποβαθμίζεται ή αναιρείται, και ο ρόλος της ΓΓΔΒΜ, -ο πολυδιαφημισμένος με τυμπανοκρουσίες-, συρρικνώνεται μέχρις εξαφανίσεως σε ένα συνονθύλευμα διευθύνσεων και τμημάτων όπου περιλαμβάνονται τα Αρχεία, οι Βιβλιοθήκες, η Νέα Γενιά, τα Θρησκεύματα κλπ, με ένα κάποιο αριθμό τμημάτων εκάστη, ως να είναι αυτό το μόνο που ενδιαφέρει. Αν η ευθύνη της 5μελούς ομάδας συναδέλφων που συνέταξε την πρόταση τελειώνει σε αυτήν, και αν οι προθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου γίνονται έτσι ορατές, θα πρέπει τουλάχιστον η Επιτροπή του άρθρου 35 να λάβει σοβαρά υπόψη της τον πρόσφατο Νόμο 3879/ΦΕΚ 163/21-9-2010 για την «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης» και ιδιαίτερα το άρθρο 6 που δίνει ακριβή περιγραφή της οργάνωσης, των αρμοδιοτήτων, του ρόλου της ΓΓΔΒΜ δηλ. του επιτελικού φορέα που σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της ΔΒΜ, διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, εκπονεί το εθνικό πρόγραμμα ΔΒΜ και εποπτεύει την εφαρμογή του.

3. Αντιπαρερχόμενοι, το εν λόγω κείμενο και τις προθέσεις που διαφαίνονται, θέλουμε να σημειώσουμε πως ο ΣΜΥΓΓΕΕ έχει κατά καιρούς καταθέσει εγγράφως προτάσεις, καταδείξει ελλείψεις, ζητήσει αλλαγές πολιτικών και κατευθύνσεων στη ΔΒΜ με συγκεκριμένο τρόπο, ακόμη κι όταν αυτά αφορούν κυρίως άξονες προσανατολισμού των, και έχει πάντοτε δηλώσει την πρόθεσή του για ανοιχτό διάλογο – συστατικό στοιχείο άλλωστε της λειτουργίας της ΔΒΜ- επί όποιου θέματος μας αφορά-εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας - ως και στο πρόσφατο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσής μας.

Αφού λοιπόν δηλώσουμε ξανά την πρόθεσή μας για διάλογο και επί του οργανογράμματος της ΓΓΔΒΜ- πράγμα που θα δώσει χρόνο σε όλους για καλύτερη επεξεργασία των προτάσεων που θα καταθέσουμε, χωρίς τα τωρινά ασφυκτικά χρονικά όρια, παραθέτουμε μια σειρά παρατηρήσεων πάνω στο σχέδιο αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ΥΠΔΒΜΘ, στα σημεία που μας αφορούν, βασιζόμενοι πάντα στον Ν. 3879/2010.

• Ο ρόλος, το έργο της ΓΓΔΒΜ, του κατ’ εξοχήν αρμοδίου Εθνικού φορέα για την εκπαίδευση ενηλίκων- σε όλες του σχεδόν τις εκφάνσεις, είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, άρα διακριτός με σαφήνεια- απευθύνεται σε ενηλίκους, χρησιμοποιεί μεθόδους αυτομόρφωσης, βασίζεται στο διάλογο κλπ - χαρακτηριστικά που περιγράφονται/τονίζονται επαρκώς στα κείμενα κανονισμών της Λαϊκής Επιμόρφωσης και αναφέρονται στους συστατικούς της νόμους ήδη από 1983.

• Το εύρος δραστηριοτήτων της ΔΒΜ, οι μορφές - τυπική, μη τυπική, άτυπη μάθηση -, η πορείας στην Ε.Ε., η κεφαλαιώδης ανάγκη για περιφερειακή της διάρθρωση και λειτουργία ως και στην πλέον απομακρυσμένη γωνιά της χώρας, η επίσης σταυρικής σημασίας ανάγκη για ευελιξία και προσαρμογή στις συνθήκες και τις ανάγκες του ενήλικου πληθυσμού κάθε περιοχής/περιφέρειας της χώρας, επιβάλλει τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών ΔΒΜ που περιλαμβάνει –που έχει κοινό παρανομαστή- αυτά ακριβώς τα στοιχεία: εθνικής εμβέλειας προσανατολισμό, ευελιξία, περιφερειακή διάταξη, κυρίως.

• Είναι αδύνατο να υλοποιηθούν οι στόχοι της ΔΒΜ μόνο από το Κέντρο, την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ – με την αρμόδια οντότητα στον τομέα- και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για μια υποβαθμισμένη υπηρεσία, με κριτήρια αριθμητικά και μόνο, με δύο μόνο διευθύνσεις και 6 τμήματα, σε ένα συνονθύλευμα Γεν. Δ/σης μαζί με τα Αρχεία, τα Θρησκεύματα κλπ., χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη η επιταγή του Νόμου (άρθρο 1ο και 6ο ) για την ανάδειξη της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως ισότιμου πυλώνα μαζί με αυτόν της Κατάρτισης.

Για να μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε πολιτική της ΔΒΜ, η πρόταση μας είναι συνοπτικά:

• Να υλοποιηθούν οι διατάξεις του Νόμου 3879/2010 και ειδικότερα αυτές των άρθρων 1 και 6 για τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες, το ρόλο κλπ της ΓΓΔΒΜ, λαμβανομένου υπόψη ότι οι Γενικές Γραμματείες του ΥΠΔΒΜΘ αποτελούν σύνολο υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου (Ν.2026/92 άρθρο 8), με σαφή και διακριτό ρόλο (Ν. 3879/2010).

• Οι Δ/σεις της ΓΓΔΒΜ δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τρεις, ως εξής:• Ανά Διεύθυνση τα τμήματα που προτείνονται είναι:
Οι αρμοδιότητες που αντιστοιχούν στα τμήματα της ανωτέρω πρότασης αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις, και ασάφειες καθώς και να ενσωματωθούν και αρμοδιότητες που σαφώς περιγράφονται από το νόμο 3879/2010 όπως πχ. μέριμνα για συμμετοχή των μελών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε προγράμματα ΔΒΜ, (άρθρο 6, παρ ιε), η επιμόρφωση και η συνεχής υποστήριξη των στελεχών των υπηρεσιακών μονάδων και των αρμόδιων φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης των Περιφερειών και των Δήμων (άρθρο 6, ποαρ. ιζ), η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών με χρήση νέων τεχνολογιών (άρθρο 6, ιγ), ο σχεδιασμός και η διαχείριση προγραμμάτων για τον απόδημο ελληνισμό (άρθρο 6, παρ ια)

Είναι προφανές πως ένα τουλάχιστον τμήμα (ή Δ/ση) που να αφορά στα Δ/κα-Οικονομικά και τη Μηχανογράφηση είναι τουλάχιστον απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της.
• Η ανασυγκρότηση της ΓΓΔΒΜ πρέπει να αποβλέπει στη συγκέντρωση σ’ ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού και αποφάσεων, χωρίς τον κατακερματισμό υπηρεσιών και φορέων που αφορούν στη ΔΒΜ.

• Δράσεις υποστηρικτικές της πρόσβασης και φοίτησης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (Νόμος 3879/2010, αρθρο 6, παρ ιε) δεν μπορεί παρά να διαπερνούν οριζόντια όλες τις Δ/σεις και τα Τμήματα της ΓΓΔΒΜ.

• Οι ανάγκες ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών (ιδιαίτερα σε Περιφέρειες και Δήμους και τις αντίστοιχες μονάδες τους στον τομέα της ΔΒΜ), οι κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο προγραμματικών συμβάσεων και μόνο με Περιφέρειες και Δήμους καθώς είναι στρατηγικής σημασίας η περιφερειακή διάρθρωση της ΓΓΔΒΜ.

• Πιστοποίηση φορέων παροχής ΔΒΜ, δημιουργία και τήρηση μητρώου τους (Νόμος 3879/2010)

• Πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων και δημιουργία και τήρηση ενιαίου μητρώου.

• Απαραίτητο στοιχείο εφαρμογής των πολιτικών ΔΒΜ είναι η αρχική και διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτών και στελεχών που καλούνται να τις υλοποιήσουν. Επομένως κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη τμήματος επιμόρφωσης σεμιναρίων και πολιτισμού.

Θεωρούμε ότι με την πρότασή μας αποτυπώνεται και αναγνωρίζεται ο ρόλος και η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων και δεν απαξιώνεται το κοινωνικό έργο που έχει προσφέρει η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το 1981 μέχρι σήμερα, ενώ η εμπειρία των υπαλλήλων της ΓΓΔΒΜ που θα στελεχώσουν τιςδιευθύνσεις και τα προτεινόμενα τμήματα μπορεί να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της Διά Βίου μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται από τις σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες.

29/12/2011
για τον ΣΜΥΓΓΛΕ (ΓΓΔΒΜ)

O πρόεδρος

Θ. Μολυβιάτης-Σταματούκος

H γραμματέας

Ε. Ζησάκη

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τι να γράψεις πια και τι να πεις…
Ένας υπουργός πριν μερικά χρόνια μοίρασε 500 εκατομμύρια Κοινοτικό χρήμα στους αγρότες βαφτίζοντας το «αποζημιώσεις» και τώρα με απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου πρέπει να επιστραφούν αφού παρανόμως δόθηκαν.
Ο υπουργός που διέπραξε το έγκλημα – πρώην τώρα – κυκλοφορεί ελεύθερος, κάνει δηλώσεις, δε θα πάει φυλακή, δε θα δημευθεί η περιουσία του, θα πάρει και τη σύνταξη του στο ακέραιο και εμείς οι μαλάκες θα κληθούμε να πληρώσουμε το μάρμαρο.
Ένας γραμματέας – έτσι από διαστροφή εξουσίας - δεν υπογράφει την παράταση ενός έργου που δεν έχει κλείσει βγάζοντας στην ανεργία έξι μήνες νωρίτερα κάποια νέα παιδιά που θα πληρωνόντουσαν έτσι κι αλλιώς με κοινοτικό χρήμα και που θα μείνει αδιάθετο στα ταμεία προς επιστροφή. Το αστείο είναι ότι ο εν λόγω γραμματέας, δεν έχει πια καμιά αρμοδιότητα και δικαίωμα υπογραφής στο νέο φορέα που εποπτεύει το έργο!
Τα ΣΔΕ, Γενάρη μήνα, καρκινοβατούν ακόμα ενώ έχουν τελιώσει σχεδόν όλες οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού (διαδικασίες που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι) και περιμένουν κάποιες υπογραφές από τους «αρμόδιους» που δεν έρχονται. Από μια υπογραφή κρέμονται κάποιοι άνεργοι που περιμένουν μήνες τώρα, κάποιοι μαθητές που δε θα πάρουν ποτέ τη βεβαίωση παρακολούθησης και κάποια χρήματα, Κοινοτικά κι αυτά, που δεν θα απορροφηθούν ποτέ.
Σε κωδικό της ΓΓΔΒΜ εγράφησαν 120.000 ευρώ για επιχορήγηση νομικών προσώπων και άλλων ημετέρων ενόψει εκλογών!
Οι μοκέτες άλλαξαν πάραυτα για μια ακόμη φορά στα γραφεία της ηγεσίας του νέου φορέα κι έτσι θα μπορούν να διοικούν με στυλ.

Κι εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε αντί να τους βαράμε…
Το πλοίο έχει βουλιάξει…
Τα οργανογράμματα μας μαράνανε…